photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


ZAKŁAD HYDROGEOLOGII

czwartek 8.10.2009

Zakład Hydrogeologii aktualnie tworzy czterech nauczycieli akademickich i jeden pracownik technicznych pomagający w pracy całej Katedry.

Problematyka badawcza Zakładu obejmuje:

– rozpoznanie i dokumentowanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich na Niżu Polskim na potrzeby budownictwa ogólnego, budownictwa hydrotechnicznego, ochrony oraz inżynierii środowiska;

– modelowanie przepływu wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w oparciu o konstruowane modele warunków hydrogeologicznych i wybrane narzędzia informatyczne (GMS);

– rozpoznanie budowy geologicznej dolin rzecznych na Niżu Polskim z wykorzystaniem kryteriów geomorfologicznych oraz prognozowanie przebiegu współczesnych procesów korytowych.

Wykonujemy opracowania i ekspertyzy dotyczące oceny wpływu obiektów inżynierskich na środowisko geologiczne, a szczególnie na zasoby i jakość wód podziemnych, stabilność procesów geodynamicznych.

Na wyposażeniu Zakładu znajdują się:

sprzęt wiertniczy do wykonywania płytkich wierceń geologicznych, pobór próbek wody i gruntu oraz do wykonywania studni badawczych przeznaczonych do stałych obserwacji hydrogeologicznych;

sprzęt pływający – dwie łodzie motorowe umożliwiające badania geologiczne stref korytowych obejmujące:

– kartowanie geologiczne,

– wiercenia w korycie,

– badania petrograficzne, gruntoznawcze i sedymentologiczne utworów rzecznych;

echosonda dwuzakresowa sprzężona z odbiornikiem GPS umożliwiająca wykonywanie precyzyjnych map batymetrycznych/hipsometrycznych koryt rzecznych oraz rejestrowanie dynamiki procesów korytowych i zmian morfologii koryt w czasie;

spektrometr AA umożliwiający podstawowe analizy chemizmu wód (gruntowych i powierzchniowych) oraz gruntów (tło geochemiczne/hydrogeochemiczne, zanieczyszczenie wody i gruntów);

biblioteka programów GMS umożliwiająca szeroką analizę danych hydrogeologicznych oraz formułowanie prognoz dotyczących dynamiki ich przepływu, a także migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych.

Wyniki prowadzonych przez nas badań są archiwizowane w bazach danych GIS.


Kierownik Zakładu

dr hab. Tomasz Falkowski prof. nadzw. ……………………………………… 59 35 235

Nauczyciele akademiccy

dr hab. Tomasz Falkowski prof. nadzw. ……………………………………… 59 35 235

dr inż. Piotr Ostrowski adiunkt …………………………………………………… 59 35 212

mgr Grzegorz Wierzbicki asystent ……………………………………………… 59 35 237

dr Hanna Złotoszewska – Niedziałek st. wykładowca …………………… 59 35 234

Pracownicy naukowo-techniczni i inni

mgr Adam Sieradz specjalista n-t ……………………………………………… 59 35 236


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się