photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty, dokumentacje, ekspertyzy i opinie oraz nadzory

środa 27.01.2010

Oferta Katedry w zakresie projektów, dokumentacji, ekspertyz i opinii oraz nadzorów obejmuje:


– oceny stanu technicznego budowli inżynierskich;

– dokumentacje geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne i geotechniczne na potrzeby oceny warunków posadowienia budowli inżynierskich, zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych(budownictwo ogólne, przemysłowe, hydrotechniczne, drogowe), składowania i zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych;

– opinie i ekspertyzy geotechniczne w zakresie oceny zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego i projekty renaturyzacji;

– oceny wpływu na środowisko istniejących i projektowanych budowli inżynierskich;

– projekty budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory, wały przeciwpowodziowe i in.) oraz projekty remontu i modernizacji budowli;

– projekty nasypów na gruntach słabonośnych (mineralnych i organicznych);

– projekty wzmacniania podłoża gruntowego na potrzeby posadawiania budowli (wzmocnienie konsolidacyjne, drenaż pionowy, wibracja wgłębna, iniekcja strumieniowa, kolumny kamienno-żwirowe i wapienno-cementowe, geosyntetyki, stabilizacje chemiczne);

– projekty monitoringu budowli hydrotechnicznych i badań kontrolnych jakości;

– nadzory geotechniczne (i naukowe) robót ziemnych dla wszystkich rodzajów budownictwa;

– projektowanie i nadzór zabezpieczeń przeciwpowodziowych;

– ocenę wpływu zbiorników wodnych na tereny przyległe;

– odwodnienia budowli i terenów budowlanych oraz nawierzchni dróg, terenów rekreacyjno-sportowych oraz lotnisk.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się