photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Badania laboratoryjne

środa 27.01.2010

Badania laboratoryjne obejmują badania standardowe oraz badania specjalistyczne.


Zakres badań standardowych:

Badania właściwości fizycznych gruntu

–  uziarnienie metodą sitową,

–  uziarnienie metodą areometryczną,

–  wilgotność gruntu,

–  gęstość objętościowa i gęstość właściwa,

–  granice konsystencji gruntu (wL, wp, ws)

–  zawartość części organicznych,

–  zawartości soli rozpuszczalnych i węglanu wapnia

Badania zagęszczalności gruntu

–  aparat Proctora (zestaw normalny i zmodyfikowany)

–  zestaw do oznaczania minimalnej (rdmin) i maksymalnej (rdmax) gęstości objętościowej szkieletu gruntowego

Badania ściśliwości

Badania edometryczne (1,6 MPa)

Badania chemiczne gruntów zanieczyszczonych i odpadów

Badania wytrzymałości przy jednoosiowym ściskaniu

Badania wytrzymałości na ścinanie

–   metoda bezpośredniego ścinania

–   metoda prostego ścinania

–   metoda trójosiowego ściskania typu UU, CU i CD

Badania przepuszczalności hydraulicznej

–  metodą stałego gradientu (aparat WZK2)

–  metoda zmiennego gradientu


Zakres badań specjalistycznych:

Badania charakterystyk odkształceniowo – wytrzymałościowych

–  aparat trójosiowy do badań gruntów spoistych i niespoistych w małym zakresie odkształceń od 10–3 % przy wykorzystaniu lokalnego (wewnątrzkomorowego) pomiaru przemieszczeń próbki

–  aparaty trójosiowe do badań typu UU, CU, CD próbek nasyconych i nienasyconych wodą prowadzonych w warunkach ciśnienia wyrównawczego

–  aparat trójosiowy do badań próbek gruntów gruboziarnistych, organicznych i materiałów odpadowych

–  system do pomiaru prędkości fali poprzecznej i podłużnej podczas bania w aparacie trójosiowym i konsolidometrze

–  automatyczny aparat trójosiowy firmy GEOTAC

–  aparat bezpośredniego ścinania gruntów gruboziarnistych organicznych i materiałów odpadowych (250 x 250 mm)

Badania ściśliwości gruntu

–  badania edometryczne prowadzone metodą IL (30 MPa pionowego obciążenia) oraz metodą CRS

–  edometr UPC z kontrolowanym ujemnym ciśnieniem wody w porach (ciśnieniem ssania gruntu)

Badania przepuszczalności hydraulicznej gruntu

–  aparat do badania gruntów w warunkach wymuszonego i kontrolowanego nasycenia oraz stanu naprężenia

–  urządzenie do pomiarów potencjału wodno-gruntowego

–  stanowisko do badań strat ciśnienia i zamulania rurociągów działających w systemie odwadniającym i odwadniająco-nawadniającym

–  system Trautwein do badań przepuszczalności hydraulicznej w gruntach spoistych wykorzystywanych do naturalnych uszczelnień

–  aparat MAKS do wyznaczania przepuszczalności hydraulicznej w warunkach wymuszanych i kontrolowanych zmian objętości próbki

–  system do badań przepuszczalności gruntu metodą stałej objętości przepływu, tzw. flow-pump

–  komora Rowe’a do badań przepuszczalności hydraulicznej poziomego kierunku pionowym i poziomym

Badania geosyntetyków

–  stanowisko do badań oporów tarcia kontaktu grunt-materiał syntetyczny

–  aparat do wyznaczania przepuszczalności gazowej i wodoprzepuszczalności poprzecznej geosyntetyków

–  aparat umożliwiający ocenę podatności geosyntetyków przepuszczalnych na kolmatację mechaniczną cząstkami gruntu

–  edometr do badań grubości geosyntetyków

Badania przebić hydraulicznych


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się