photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Nauka

środa 7.10.2009

Główne kierunki badawcze:


Zakład Geotechniki

– doskonalenie metod wyznaczania parametrów w badaniach laboratoryjnych i terenowych;

– doskonalenie metod obliczeniowych w prognozowaniu i ocenie zachowania się budowli

   i ich wpływ na środowisko;

– stateczność i odkształcenia budowli ziemnych;

– monitoring zapór ziemnych;

– wzmocnienie słabonośnych podłoży;

– oczyszczanie gruntów;

– utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych;

– wykorzystanie metod numerycznych w geotechnice;

– rozwój metod projektowania, wykonawstwa i kontroli budowli inżynierskich.


Zakład Hydrogeologii

– rozpoznanie i dokumentowanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;

– modelowanie przepływu wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w oparciu o konstruowane

 modele warunków hydrogeologicznych i wybrane narzędzia informatyczne (GMS);

– rozpoznanie budowy geologicznej dolin rzecznych na Niżu Polskim z wykorzystaniem

  kryteriów geomorfologicznych oraz prognozowanie przebiegu współczesnych procesów korytowych;

– zastosowanie GIS i teledetekcji geologicznej w badaniach współczesnych procesów korytowych.


Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych

– kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym;

– doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w planowaniu i realizacji inwestycji w inżynierii  środowiska;

– zarządzanie w robotach inżynieryjnych;

– zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych do planowania i kontroli wykonania obiektów inżynierskich;

– analiza kosztów realizacji obiektów inżynierskich;

– doskonalenie technologii robót w inżynierii środowiska;

– odwodnienie budynków i wykopów budowlanych;

– technologia wykonywania drenaży odwadniająco-nawadniających.

– ocena przydatności geotekstyliów w rozwiązaniach projektowych i podczas eksploatacji obiektów inżynierskich.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się