photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Geotechniki

piątek 29.01.2010

Plany dydaktyczne, rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy:

Studia dzienne

Studia zaoczne (turnus A)

Studia zaoczne (turnus B)

Wykaz przedmiotów obowiązkowych,  fakultatywnych i specjalizacyjnych w Zakładzie Geotechniki:

Budownictwo komunikacyjne

przedm. obowiązkowy, sem. 6 i 7, w.-30h, ćw.–60h; egz. 4 – ECTS

Charakterystyka transportu lądowego. Elementy inżynierii ruchu. Podstawy organizacji przewozów kolejowych. Elementy drogi kolejowej, nawierzchnie kolejowe, utrzymanie i modernizacja linii kolejowych. Klasyfikacja dróg kołowych. Ocena wpływu drogi na środowisko. Podstawowe elementy konstrukcyjne dróg kołowych. Profil podłużny i poprzeczny drogi, odwodnienia dróg. Budowle drogowe. Projektowanie i wykonawstwo nawierzchni drogowych. Utrzymanie i wzmacnianie nawierzchni. Badania materiałów i nawierzchni drogowych.

prof. dr hab. inż. Z. Lechowicz

 

Budownictwo ziemne i tunelowe

przedm. obowiązkowy, sem. 5, w.-15h, ćw.–30h; zal. 4 – ECTS

Rodzaje budowli i konstrukcji ziemnych. Grunt jako materiał budowlany i podłoże budowli ziemnych. Zasady projektowania i obliczenia statyczne budowli ziemnych. Rodzaje robót ziemnych. Badania jakości robót ziemnych. Podstawowe definicje i określenia związane z budową tuneli. Klasyfikacja i metody budowy tuneli. Współpraca budowli z otaczającym je ośrodkiem. Czynne parcie górotworu. Układ obudowa tunelu – górotwór. Metody obliczania konstrukcji podziemnych. Zagadnienia związane z konserwacją i eksploatacją tuneli.

dr inż. Z. Skutnik

 

Fundamentowanie

przedm. obowiązkowy, sem. 6, w.-30h, ćw.–45h, egz. 4 – ECTS

Kryteria wyboru rodzaju i sposobu posadowienia budowli inżynierskich. Podłoże budowli i jego współpraca z fundamentem. Typy i rodzaje fundamentów. Zasady projektowania i metody wykonania fundamentów bezpośrednich. Fundamenty pośrednie: pale, ściany szczelinowe, studnie. Ściany oporowe i ścianki szczelne. Wzmacnianie i uszczelnianie gruntów: zagęszczanie wgłębne, konsolidacja, zastrzyki wysokociśnieniowe, zamrażanie, stabilizacja, zbrojenie gruntów, kolumny żwirowe, kolumny kamienne, kolumny wapienne.

prof. dr hab. inż. Z. Lechowicz

 

Mechanika gruntów

przedm. obowiązkowy, sem. 3 i 4, w-30h, ćw.–60h; egz. 5 – ECTS

Mechanika gruntów obejmuje teoretyczne podstawy zjawisk, które występują w gruncie stanowiącym ośrodek, w którym wykonywane są roboty inżynierskie oraz materiał, z którego wznoszone są budowle ziemne. Mechanika gruntów stanowi więc teoretyczną część geotechniki, dziedziny działalności inżynierskiej obejmującej roboty ziemne, fundamentowanie, budowle i konstrukcje ziemne oraz wzmacnianie i uszczelnianie podłoża. W oparciu o nauki geologiczne i mechanikę ośrodka ciągłego, mechanika gruntów formułuje prawa, jakie rządzą gruntem. Dla ich prawidłowego sformułowania konieczna jest znajomość budowy gruntu, jego właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych. Mechanika gruntów obejmuje: klasyfikację gruntów, właściwości fizyczne i mechaniczne, zjawiska związane z ruchem wody gruntowej, naprężenia i odkształcenia w gruncie oraz wytrzymałość, parcie i nośność gruntu.

prof. dr hab. inż. A. Szymański

 

Mechanika skał i budownictwo podziemne

przedm. obowiązkowy, sem. 2, w.-15h, ćw.–30h; egz. 3-ECTS

Budowa masywu skalnego. Charakterystyka jakościowa i własności masywów skalnych. Dynamika masywów skalnych. Rozkład naprężeń w masywie skalnym. Modele i klasyfikacje geotechniczne skał. Elementy projektowania budowli podziemnych. Współpraca budowli z otaczającym je ośrodkiem. Czynne parcie górotworu. Samonośny charakter masywu skalnego w otoczeniu wyrobiska podziemnego. Układ obudowa – górotwór. Metody obliczania konstrukcji podziemnych. Zagadnienia związane z konserwacją obiektów budownictwa podziemnego podczas ich eksploatacji.

prof. dr hab. inż. A. Szymański, dr inż. W. Sas

 

Wzmacnianie gruntów

przedm. obowiązkowy, sem. 2, w.-15 h, ćw. – 30 h, egz. 3-ECTS

Kryteria oceny niekorzystnych warunków posadowienia budowli. Przegląd metod wzmacniania gruntów oraz kryteria zastosowania poszczególnych metod. Wzmacnianie podłoża przez konsolidację (budowa etapowa i z drenażem pionowym), konsolidacja dynamiczna, zagęszczanie przez wybuchy, wibrowymiana oraz zagęszczanie wibratorami wgłębnymi, zastrzyki, mikrofale, gwoździowanie, kolumny DSM, geosyntetyki.

dr inż. J. Mirecki

 

Elementy dynamiki gruntów

przedm. fakultatywny, sem. 2; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Charakterystyka zagadnień związanych z obciążeniami dynamicznymi gruntów. Obciążenia monotoniczne, cykliczne i dynamiczne. Podstawowe terminy i pojęcia dotyczące drgań. Rozchodzenie się fal w ośrodku sprężystym. Modele reprezentujące ośrodek gruntowy poddany obciążeniom cyklicznym. Metody badań gruntu w warunkach obciążeń cyklicznych i dynamicznych. Zależność charakterystyk sztywności i tłumienia od odkształcenia. Wytrzymałość gruntów spoistych i niespoistych w warunkach obciążeń cyklicznych. Mechanizm upłynnienia gruntu. Metody oceny podatności na upłynnienie. Ściśliwość gruntu i wyznaczanie osiadań fundamentów w warunkach obciążeń cyklicznych. Nośność fundamentów bezpośrednich w warunkach obciążeń dynamicznych. Wybuchy w gruntach.

dr inż. M. Lipiński

 

Eksploatacja i monitoring budowli

przedm. fakultatywny, sem. 3, w-30 h, ćw-0 h, zal. 2-ECTS

Podział budowli. Przepisy prawne dotyczące przekazania budowli do eksploatacji. Odbiór budowli. Kontrola jakości. Instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektów. Dokumenty eksploatacyjne. Procesy wpływające na trwałość budowli. Przyczyny katastrof i awarii budowli. Ocena ryzyka. Zasady oceny stanu technicznego. Remonty i konserwacja. Materiały stosowane do remontów i konserwacji. Monitoring budowli w fazie realizacji i podczas eksploatacji. Urządzenia kontrolno-pomiarowe i techniki pomiarów kontrolnych. Analiza wyników pomiarów.

dr inż. E. Koda

 

Geotechnika regionalna

przedm. fakultatywny, sem. 7, w–30h, ćw.–0h; zal. 2-ECTS

Charakterystyki gruntów na terenie Polski. Geneza powstania, właściwości, metody badań, zagrożenia, posadowienie obiektów, wykorzystanie jako materiał budowlany. Gliny zwałowe, grunty nie spoiste polodowcowe i aluwialne, grunty eoliczne, zastoiskowe, iły trzeciorzędowe, grunty zwietrzelinowe, organiczne, grunty antropogeniczne. Dokumentowanie geotechniczne.

dr inż. P. Król

 

 

Laboratoryjne techniki badań geotechnicznych

przedm. fakultatywny, sem. 7; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Obserwacja, doświadczenie, pomiar. Wybrane zagadnienia dotyczące metrologii. Podstawowe pojęcia dotyczące pomiarów. Niepewności pomiarowe. Podstawowe pojęcia dotyczące błędów. Pojęcia dokładności i precyzji. Pomiary wybranych wielkości fizycznych. Zestawianie torów pomiarowych. Kalibracja czujników. Charakterystyka parametrów geotechnicznych wg różnych kryteriów. Zalety i wady badań laboratoryjnych. Próbki do badań, ich reprezentatywność i metody określania ich jakości. Zasady wykonywania i interpretacji laboratoryjnych badań charakterystyk konsolidacyjnych (konsolidometry i edometry) przepuszczalności (stałogradientowe i zmienno-gradientowe), wytrzymałościowych (aparat trójosiowy, bezpośredni i pierścieniowy) i odkształceniowych (zmodyfikowany aparat trójosiowy, aparaty wymuszające odkształcenia postaciowe). Standardy wykonywania badań dla celów inżynierskich i naukowych.

dr inż. M. Lipiński

 

Mechanika gruntów i skał

przedm. fakultatywny, sem. 1, w.-15 h, ćw.-15 h, zal. 2-ECTS

Mechanika ośrodka ciągłego w opisie zjawisk zachodzących w gruncie. Definicja stanu naprężenia i odkształcenia w gruncie. Charakterystyka modeli gruntowych. Wyznaczanie parametrów do modeli gruntowych. Teoria stanu krytycznego. Teoretyczne podstawy oceny wytrzymałości w przypadku upłynnienia gruntów. Charakterystyka skał i masywów skalnych. Wyznaczanie właściwości skał i masywów skalnych. Rozkład naprężeń w masywie skalnym. Modele i klasyfikacje geotechniczne skał.

dr inż. E. Malinowska

 

Metody komputerowe w geotechnice

przedm. fakultatywny, sem. 1; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Praktyczne zastosowanie metod równowagi granicznej (SLOPE/W) w profesjonalnych obliczeniach stateczności skarp nasypów i wykopów w budownictwie lądowym i komunikacyjnym. Modele gruntu stosowane w obliczeniach geotechnicznych: liniowo-sprężysty, nieliniowo-sprężysty, sprężysto-idealnie plastyczny, sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem. Podstawy metod numerycznych stosowanych w obliczeniach geotechnicznych: metoda różnic skończonych, metoda elementów skończonych, metoda elementów brzegowych. Warunki brzegowe i początkowe przy rozwiązywaniu zadań geotechnicznych. Zastosowanie metod numerycznych w obliczeniach stanu naprężenia i odkształcenia, filtracji, konsolidacji, stateczności: programy numeryczne, stosowane schematy obliczeniowe, dobór parametrów do obliczeń. Wykorzystanie programów obliczeniowych w geotechnicznym projektowaniu posadowienia budowli, obudów ścian wykopów oraz analizie współpracy konstrukcji budowlanych z podłożem gruntowym.

dr inż. J. Bąkowski, Dr inż. S. Rabarijoely

 

Projektowanie geotechniczne w budownictwie

przedm. fakultatywny, sem. 1; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Podstawy projektowania geotechnicznego w budownictwie wg Eurokodu. Wymagania projektowe, sytuacje obliczeniowe, projektowanie geotechniczne na podstawie obliczeń, projekt geotechniczny. Dane geotechniczne do projektu – badania geotechniczne, ustalenie wartości parametrów geotechnicznych, dokumentacja badań podłoża. Nadzór robót budowlanych, monitorowanie i utrzymanie zapewniające bezpieczeństwo i użytkowalność projektowanego obiektu. Nasypy i zasypki, odwodnienie, ulepszanie podłoża. Zasady projektowania fundamentów bezpośrednich, fundamentów palowych, kotew, konstrukcji oporowych oraz ich stateczność – stany graniczne, oddziaływania i sytuacje obliczeniowe, zagadnienia projektowe i wykonawcze, parcie wody.

dr inż. K. Markowska-Lech

 

 

Techniki badań geotechnicznych in situ

przedm. fakultatywny, sem. 7; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Rodzaje i metody terenowych badań geotechnicznych. Szczegółowa charakterystyka technik badań terenowych. Interpretacja wyników badań terenowych. Wykorzystanie poszczególnych badań terenowych do oceny parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych podłoża budowlanego oraz oceny stanu technicznego ziemnych konstrukcji inżynierskich. Zalety i wady sondowań geotechnicznych. Wykorzystanie badań geofizycznych w badaniach podłoża gruntowego. Nowe trendy i kierunki rozwoju terenowych badań geotechnicznych.

dr inż. M. Bajda, dr inż. Z. Skutnik

 

Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne w budownictwie

przedm. fakultatywny, sem. 3, w-30 h, ćw-0 h, zal. 2-ECTS

Identyfikacja zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych w budownictwie. Rola innowacyjności cyklicznej w rozwoju geotechniki. Katastrofy naturalne. Trzęsienia ziemi. Podstawowe pojęcia stosowane w sejsmologii. Charakterystyka trzęsień ziemi i ruchu sejsmicznego. Zagadnienia mechaniki gruntów w inżynierii sejsmicznej. Ocena terenów podatnych na osuwiska. Mechanizm osuwiska. Sposoby zabezpieczania się przed osuwiskami. Skutki powodzi i sposoby zabezpieczania się przed nimi. Zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Geotechniczne uwarunkowania bezpiecznej eksploatacji elektrowni nuklearnych. Uwarunkowania spełnienia wysokich standardów reżimu geometrycznego. Głębokie składowanie odpadów radioaktywnych. Zagrożenia wynikające z działalności górniczej i sposoby zabezpieczania się przed nimi. Specyfika składowania odpadów górniczych. Problematyka bezpiecznej eksploatacji rurociągów, sztolni i tuneli komunikacyjnych.

dr inż. M. Lipiński

 

Ziemne konstrukcje lądowe

przedm. fakultatywny, sem. 2; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Zakotwienia (typy i rodzaje), konstrukcje kotwione. Grunty zbrojone i konstrukcje oporowe z gruntów zbrojonych, pneusol, texol, stabilizacja gruntów, mieszanki gruntowe. Konstrukcje drenujące, zastosowanie, charakterystyka. Zasady obliczeń, i technologia robót.

dr inż. J. Mirecki, dr inż. J. Bąkowski

 

Ziemne konstrukcje hydrotechniczne

przedm. fakultatywny, sem. 2; w.-30h, ćw.-0h; zal. 2-ECTS

Konstrukcje podatne w inżynierii wodnej. Quasii skrzynie, powłoki, Texsol, pneusol, ściany żaluzjowe, gwoździowanie, półki wielokrotne, zbrojenie geosyntetykami. Projektowanie ścian kotwionych. Projektowanie kaszyc. Stateczność wewnętrzna i zewnętrzna konstrukcji.

dr inż. P. Król

 

Fundamenty specjalne

przedm. specjalizacyjny, sem. 2, w.-0 h, ćw.-30 h, zal. 2-ECTS

Geotechniczna charakterystyka podłoża gruntowego i jego współpracy z fundamentem. Ogólne wiadomości o fundamentach, kryteria wyboru sposobu i rodzaju fundamentowania. Fundamentowanie budowli i obiektów hydrotechnicznych, fundamenty pod maszyny i ciężkie obiekty przemysłowe. Zasady obliczeń projektowych i technologia robót. Przygotowanie podłoża (metody wzmacniania) pod fundamenty specjalne.

dr inż. J. Mirecki

 

Fundamentowanie w trudnych warunkach

przedm. specjalizacyjny, sem. 3, w.-0 h, ćw.-30 h, zal. 2-ECTS

Charakterystyka różnych rodzajów fundamentów, zasady doboru fundamentów i obliczeń projektowych. Metody i sposoby posadawiania budowli (fundamentowania) na terenach pokrytych wodą, na gruntach słabonośnych, na terenach osuwiskowych i gruntach ekspansywnych, na terenach szkód górniczych. Charakterystyka geotechniczna trudnych warunków posadowienia, zasady obliczeń projektowych i wykonawstwa robót.

dr inż. J. Mirecki

 

Posadowienie budowli na gruntach antropogenicznych

przedm. specjalizacyjny, sem. 6, w.-30h, ćw.–0h; zal. 2-ECTS

Ogólne wiadomości o gruntach antropogenicznych. Źródła i technologiczne uwarunkowania powstawania gruntów antropogenicznych. Klasyfikacja i rodzaje gruntów antropogenicznych. Cechy gruntów antropogenicznych predysponujące je do wykorzystania jako podłoża budowli inżynierskich. Metodyka badań gruntów antropogenicznych w nawiązaniu do rodzajów gruntów i technologii ich formowania (namywanie, zwałowanie). Badania terenowe i laboratoryjne podłoża z gruntów antropogenicznych. Metody oceny parametrów geotechnicznych podłoża zbudowanego z gruntów antropogenicznych. Budowa obiektów punktowych i liniowych na podłożu antropogenicznym. Stabilizacja i wzmacnianie podłoża antropogenicznego. Oddziaływanie gruntów antropogenicznych na środowisko. Zagrożenia środowiskowe wynikające z wykorzystania podłoża antropogenicznego w budownictwie oraz minimalizacji ich skutków.

dr inż. W. Sas, dr inż. Z. Skutnik

 

Składowiska odpadów

przedm. specjalizacyjny, sem. 2, w-0 h, ćw-30 h, zal. 2-ECTS

Zasady nieszkodliwego dla środowiska składowania odpadów, powstających z różnych dziedzin działalności człowieka. Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów. Właściwości odpadów deponowanych na składowiskach stałych i mokrych. Zagrożenia dla środowiska i metody ich ograniczania. Biologiczne i techniczne sposoby zabezpieczeń przed wpływem składowisk na środowisko. Procedury prawne budowy składowisk i postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Konstrukcje składowisk odpadów. Opłaty za składowanie odpadów. Zasady eksploatacji składowisk. Sprzęt składowiskowy. Warunki prowadzenia monitoringu składowiska w fazie eksploatacji i po zamknięciu. Sposoby technicznej i biologicznej rekultywacji składowisk. Możliwości zagospodarowania terenu składowiska po zakończeniu prac rekultywacyjnych.

dr inż. E. Koda

 

Współpraca konstrukcji z podłożem

przedm. specjalizacyjny, sem. 6, w.-30 h, ćw.–0h; zal. 2 – ECTS

Współdziałania budowli z podłożem gruntowym w świetle postanowień Eurokodu 7. Sytuacje inżynierskie, w których kluczowe jest oddziaływanie konstrukcja – grunt. Rozkłady naprężeń od ciągłych obciążeń sztywnych i podatnych. Współdziałanie układy budowla –fundament –podłoże gruntowe. Czynniki wpływające na pracę układu. Model obliczeniowy. Sztywność nadbudowy. Wpływ sztywności budowli i podatności podłoża. Zagadnienia mobilizacji parcia czynnego biernego w konstrukcjach inżynierskich. Współczynnik podatności podłoża, sposoby wyznaczania i ograniczenia. Ocena współpracy konstrukcji z podłożem gruntowym na podstawie badań stanu odkształcenia.

dr inż. M. Lipiński

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się