photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Struktura Katedry

środa 7.10.2009

Katedra Geoinżynierii zatrudnia 28 osób, w tym 23 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 5 pracowników naukowo-technicznych. Stanowią oni kadrę specjalistów z dużym doświadczeniem w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska, posiadających uprawnienia budowlane, geologiczne, certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki oraz biegłych w zakresie prognozowania ocen oddziaływania na środowisko.

Katedra dysponuje nowoczesnym laboratorium geotechnicznym im. Wł. Kollisa oraz pracowniami specjalistycznymi w Centrum Wodnym SGGW, posiada sprzęt do badań terenowych oraz specjalistyczne pracownie komputerowe.

W Katedrze Geoinżynierii realizowane są prace dyplomowe w ramach studiów I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska, a także prace doktorskie (studia III stopnia).

Realizowane są projekty badawcze we współpracy z krajami Unii Europejskiej i spoza UE; projekty finansowane lub dofinansowane przez NCN i NCBiR oraz liczne opracowania i ekspertyzy.

Kierownikiem Katedry Geoinżynierii jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Marek Lechowicz.


W skład Katedry wchodzą trzy Zakłady:

Zakład Geotechniki

Kierownik – prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański

Z-ca Kierownika – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW

Zakład Technologii i Organizacji Robót Inżynieryjnych

Kierownik – dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW

Zakład Hydrogeologii

Kierownik – dr hab. Tomasz Falkowski, prof. SGGW


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się