photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Technologii Robót Ziemnych i Badań Materiałowych

poniedziałek 8.02.2010

Rys Historyczny i Zakres Badań

Laboratorium powstało w roku 1973 i mieści się w pomieszczeniu nr 06 w budynku nr 33. Prowadzone są w nim badania gruntów i materiałów filtracyjnych pod kontem odwodnień czasowych wykopów budowlanych i trwałych obiektów inżynierskich. Drugim obszarem badań są parametry fizyczne gruntów związane z technologią wykonawstwa budowli ziemnych i kontrolą jakości robót. Do laboratorium przylega warsztat, w który prowadzone są naprawy sprzętu terenowego do wierceń geotechnicznych i aparatury badawczej.

W laboratorium realizowane są badania w ramach prac inżynierskich, prac magisterskich i doktorskich, prac zleconych, prac w ramach grantów i badań własnych.

 

Wyposażenie Laboratorium

W laboratorium znajduje się następująca aparatura:

– suszarki do określania wilgotności gruntu,

– aparat Proctora do badania wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntu,

– aparat Casagrandea do określania granicy plastyczności i płynności gruntu,

– piec muflowy do spalania gruntów organicznych,

– aparat do badania współczynnika filtracji gruntów,

– przyrząd widełkowy do badania zagęszczenia gruntów mineralnych niespoistych,

– trzy modele fizyczne do badania wodoprzepuszczalności podłużnej i poprzecznej geowłóknin,

– edometry,

– kolby i cylindry do określania uziarnienia gruntów mineralnych spoistych przy pomocy metody areometrycznej,

– zestaw sit do badania uziarnienia gruntów mineralnych niespoistych.

 

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się